Cultura

Articoli

  24 gennaio , 2012       piero.devita       Cultura   
POESIA IN ONORE DI SANT'ANTùNE

Poesia in dialetto trebisaccese dedicata a Sant'Antuono.
Testo in rima baciata che intende onorare l'intero contesto festivo del 17 gennaio e le varie fasi dell'evento.
Ricordi di bimbo, tradizioni di una comunità ...nel nostro cuore e nella nostra memoria si conserva la bella umanità.


***   ***   ***


PIERO DE VITA

POESIA: "FESTA 'i SANT’ANTÙNE"

Sant’Antùne mašchere e ssùne/ rravugliàme i maccarùne.

U mirizze va p’a vìje /và dicenne “o bene mije”.

Maccarùni ‘nt’u timpagne /a Sant’Antùne non c’è sparagne.

A ttante ca su bbuni /ghinchie curme i piattùni 

case-ricotta e suche russe  /ni guntàme tutte u musse.

 Sant’Antùne mašchere e ssùne / si ricrìjene i guagnune.

Trò-trò-trò,  /sapìme cu vìne mò?

Ripàmene a rràse u mure / stane rivenne i cavarcatùre.

Truzze-truzze-truzze/ quisse sùne i pidicuzze.

Trazzi-trazzi-trazzi / sìnte come fišchene i scriazzi.

Sona sona i cioncianelle  /senza mmaste e senza sella.

C’è ggune a ngroppa stàde a mpizze / fa ggirà tunne la capìzze.

Capizza e capizzella /c’è ppure na ciucciarella

tutta ĉhine i zigarella/ ohimmena quante jè bbella.

 ‘Ntinca ‘ntinca la campanella/ fane tre giri nturne a Cappella.

Sant’Antùne – Sant’Antùne  /quanti ggente chi cci sùne.

Annante a Chisia tutti quante / c’è Don Ciccio cu ll’acqua santa

a lli nimàghe e a lli  patrùni / ni dade a tutte a binidiziùni.

Nturne a Chìsije pi ddivuziùne/ n’ate tre giri a ppidùne

pu cu signe di lla cruce/ ni sbijàme duce-duce. 

Tutti i ggiuvene mane a mane/ fane i juche pajisàne

jìntre i sacche fane i gàre/ si munzèllene pàre-pàre

strìngene u cucchiàre cu ll’ove vullùte/e pi nterra onn’è cadùte

tira fune e ruppa pignàta/ pure stanne s’hane ricrijàte.


Sant’Antùne mašchere e ssùne /ni mangiàme i maccarùne

Curre ampressa mìttete annante /ca mò ccummenzede pure u Ncanto.

Guglie, galle e zuprissàta   /u portafoglio s’è sdivacàte.

Pàpere, paghumme  e dduje cunigli  /jamme bella o lasse o pigli.

gune, duje e ttrìje, /stu  prisùtte jè ddu mìje.

Quanta rrobba in grazia i Dije /damì nnu picchie pure a mmìje

cullùre i zazizza e cannàta i vvìne /tiràme fine a cramatìne

cu tammurre e gariganetta /ni facìme a casa netta.

C’era na vota a Cavallarìa /bella Corsa via-via

fuje-fuje pi girone / da Pritùra a llu Bastione.

Quanne tutte avì finìto/ c’ere gune mazzupìte

si sintì nu raglia-raglia/ fisse-fisse è Cannighivàre i paglia.  

Vine, curre, statte tìse / curre a nn’ora nu pajìse.

Chi bbelle feste chi si fàne  /tutte ll’anne i rispittàme

U sapìtese chi vi dìche? /non s’hane perde i tradiziuni antiche,
quisse jè na cose juste/ quìsse jè u pajìse nuste.

Sant’Antùne mašchere e ssùne / rravugliàme i maccarùne.

( Piero De Vita)

  • POESIA IN ONORE DI SANT'ANTùNE
  • POESIA IN ONORE DI SANT'ANTùNE
  • POESIA IN ONORE DI SANT'ANTùNE
  • POESIA IN ONORE DI SANT'ANTùNE
  • POESIA IN ONORE DI SANT'ANTùNE
  • POESIA IN ONORE DI SANT'ANTùNE
  • POESIA IN ONORE DI SANT'ANTùNE
  • POESIA IN ONORE DI SANT'ANTùNE
  • POESIA IN ONORE DI SANT'ANTùNE
  • POESIA IN ONORE DI SANT'ANTùNE